Jak napisać biznesplan do Urzędu Pracy?

Biznes, Urzędowe sprawy

5
(1)

Napisanie skutecznego biznesplanu jest nie tylko koniecznością dla tych, którzy aplikują o dofinansowanie z Urzędu Pracy, ale również fundamentalnym krokiem na drodze do zrozumienia i zdefiniowania kluczowych aspektów przyszłej działalności gospodarczej. Dokument ten pełni rolę mapy, która nie tylko kieruje przedsiębiorcę przez zawiłości uruchamiania i rozwijania biznesu, ale także przekonuje potencjalnych inwestorów czy instytucje, takie jak Urząd Pracy, o wartości i przemyślanym charakterze przedsięwzięcia. Dlatego też, kluczowe jest, aby podejść do tego zadania z należytą starannością i precyzją.

Pierwszym krokiem jest dogłębne zrozumienie, czym dokładnie jest biznesplan i jakie funkcje pełni. To nie tylko dokumentacja potrzebna do uzyskania finansowania, ale również narzędzie strategiczne, które pomaga przedsiębiorcy klarownie określić cele biznesowe, strategie ich realizacji, a także zidentyfikować potencjalne wyzwania i sposoby ich pokonania. Biznesplan to również żywy dokument, który powinien być regularnie aktualizowany i dostosowywany do zmieniającej się rzeczywistości rynkowej i wewnętrznej sytuacji firmy.

Dobrze przygotowany biznesplan składa się z kilku kluczowych elementów, które razem tworzą spójny i przekonujący obraz planowanej działalności. Na wstępie niezbędne jest przedstawienie wizji i misji przedsiębiorstwa, które definiują długoterminowe cele oraz wartości i przekonania, które będą kierować działaniami firmy. Następnie, szczegółowo opisane powinny być informacje o wnioskodawcy, w tym jego doświadczenie zawodowe, kwalifikacje oraz motywacje do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Te informacje stanowią fundament, na którym budowana jest dalsza część biznesplanu.

Kolejnym krokiem jest szczegółowe opracowanie opisu przedsięwzięcia. Tutaj kluczowe jest, aby nie tylko przedstawić nazwę i formę prawną działalności, ale również dokładnie opisać oferowane produkty lub usługi, ich unikatowe cechy oraz przewagę konkurencyjną. Równie ważna jest analiza rynku i konkurencji, która pomoże ocenić potencjalne szanse i zagrożenia oraz określić miejsce naszej firmy w branżowej hierarchii.

Strategia marketingowa i sprzedażowa jest kolejnym krytycznym elementem, który wymaga szczegółowego opracowania. Należy tutaj zidentyfikować docelową grupę klientów, wybrać najefektywniejsze kanały dotarcia do nich oraz zaplanować działania promocyjne, które pozwolą skutecznie zbudować świadomość marki i zwiększyć sprzedaż.

Analiza finansowa jest sercem biznesplanu, która ukazuje przewidywaną rentowność przedsięwzięcia. Dokładna prognoza kosztów, przychodów oraz punktu krytycznego pozwoli nie tylko ocenić potencjalną opłacalność biznesu, ale również przekonać Urząd Pracy do przyznania dofinansowania.

Warto również pamiętać o dołączeniu dodatkowych informacji, takich jak analiza SWOT, plan rozwoju firmy czy ocena ryzyka, które mogą znacząco podnieść wartość merytoryczną biznesplanu i jego percepcję przez oceniających.

I. Wnioskodawca

Dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Numer PESEL
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail

Wykształcenie i kwalifikacje:

1. Opis ukończonych szkół i kursów:

 • Wymień wszystkie ukończone szkoły (podstawowa, średnia, studia wyższe, podyplomowe).
 • Podaj nazwę i adres szkoły, datę ukończenia, typ ukończonej szkoły (np. technikum informatyczne, studia magisterskie).
 • Wymień ukończone kursy i szkolenia (np. kurs języka angielskiego, szkolenie z obsługi programu graficznego).
 • Podaj nazwę instytucji prowadzącej kurs, datę ukończenia, krótki opis programu.

2. Uzyskane tytuły i dyplomy:

 • Wymień wszystkie uzyskane tytuły i dyplomy (np. licencjat, magister, inżynier).
 • Podaj nazwę tytułu/dyplomu, nazwę instytucji nadającej tytuł, datę nadania.

3. Uprawnienia zawodowe:

 • Wymień wszystkie posiadane uprawnienia zawodowe (np. prawo jazdy kat. B, uprawnienia SEP).
 • Podaj nazwę uprawnienia, datę uzyskania, instytucję wydającą uprawnienie.

Doświadczenie zawodowe:

1. Opis dotychczasowego przebiegu kariery zawodowej:

 • Wymień wszystkie dotychczasowe miejsca pracy (chronologicznie od najnowszego).
 • Podaj nazwę firmy, stanowisko pracy, datę rozpoczęcia i zakończenia pracy.

2. Stanowiska pracy i obowiązki:

 • Dla każdego stanowiska pracy opisz szczegółowo swoje obowiązki.
 • Wymień używane narzędzia, programy, technologie.
 • Podkreśl swoje najważniejsze osiągnięcia i sukcesy na danym stanowisku.

3. Osiągnięcia i sukcesy:

 • Wymień swoje najważniejsze osiągnięcia i sukcesy zawodowe.
 • Podaj przykłady konkretnych sytuacji, w których wykazałeś się inicjatywą, rozwiązałeś problem lub osiągnąłeś sukces.
 • Określ wymierne korzyści dla firmy (np. wzrost sprzedaży, obniżenie kosztów).

Opis posiadanych umiejętności i predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej:

1. Umiejętności interpersonalne i organizacyjne:

 • Oceń swoje umiejętności interpersonalne (np. komunikacja, negocjacje, budowanie zespołu).
 • Oceń swoje umiejętności organizacyjne (np. planowanie, zarządzanie czasem, delegowanie zadań).
 • Podaj przykłady sytuacji, w których wykorzystałeś te umiejętności z sukcesem.

2. Znajomość rynku i branży:

 • Oceń swoją znajomość rynku i branży, w której planujesz działać.
 • Określ trendy rynkowe, głównych konkurentów, potrzeby klienta.
 • Podaj przykłady źródeł informacji, z których korzystasz, aby być na bieżąco z trendami w branży.

3. Predyspozycje do zarządzania i prowadzenia firmy:

 • Oceń swoje predyspozycje do zarządzania i prowadzenia firmy (np. odpowiedzialność, motywacja, zdolność do podejmowania decyzji).
 • Podaj przykłady sytuacji, w których wykazałeś się tymi predyspozycjami.
 • Określ swój styl zarządzania i preferowane metody motywacji pracowników.

Wkład własny (finansowy i rzeczowy):

1. Deklaracja wniesienia wkładu własnego do działalności:

 • Określ kwotę wkładu własnego, który zamierzasz wnieść do działalności.
 • Podaj źródło pochodzenia wkładu własnego (np. oszczędności, środki z rodziny).

2. Opis wkładu własnego (np. środki pieniężne, sprzęt, materiały):

 • Szczegółowo opisz wkład własny (np. kwota wkładu pieniężnego, lista sprzętu i materiałów).
 • Określ wartość wkładu własnego.

Pamiętaj, aby w biznesplanie rzetelnie przedstawić swoje kwalifikacje, doświadczenie i predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej. Dokładny opis wkładu własnego uwiarygodni Twój plan i zwiększy szanse na otrzymanie dofinansowania.

II. Opis przedsięwzięcia

1. Nazwa i forma prawna działalności:

Nazwa firmy:

 • Wybierz nazwę firmy, która jest łatwa do zapamiętania i kojarzy się z oferowanymi produktami lub usługami.
 • Sprawdź dostępność nazwy w rejestrze KRS i CEIDG.

Wybrana forma prawna działalności:

 • Dokonaj wyboru formy prawnej działalności (np. jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).
 • Opieraj swój wybór na czynnikach takich jak: odpowiedzialność prawna, łatwość założenia i prowadzenia, dostępność kapitału.

2. Przedmiot działalności (PKD):

Wskazanie kodów PKD:

 • Określ kody PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) odpowiadające planowanej działalności.
 • Możesz wybrać kilka kodów PKD, jeśli Twoja działalność obejmuje różne rodzaje usług.

3. Opis oferowanych produktów lub usług:

Szczegółowy opis:

 • Dokładnie opisz oferowane produkty lub usługi, uwzględniając ich cechy, funkcje, specyfikację.
 • W przypadku usług, opisz proces ich realizacji i korzyści dla klienta.

Cechy wyróżniające:

 • Wskaż cechy, które wyróżniają Twoje produkty/usługi na tle konkurencji.
 • Podkreśl unikalne wartości i korzyści, które oferujesz klientom.

4. Analiza rynku i konkurencji:

Opisanie wielkości i dynamiki rynku:

 • Oceń wielkość i dynamikę rynku, na którym planujesz działać.
 • Zbadaj trendy rynkowe i prognozy na przyszłość.

Identyfikacja głównych konkurentów:

 • Określ swoich głównych konkurentów i zidentyfikuj ich mocne i słabe strony.
 • Przeprowadź analizę SWOT dla swojej firmy i konkurencji.

Przewaga konkurencyjna:

 • Określ swoją przewagę konkurencyjną i wyjaśnij, czym wyróżniasz się na tle konkurencji.

5. Strategia marketingowa i sprzedażowa:

Określenie docelowej grupy klientów:

 • Zdefiniuj swoją docelową grupę klientów, uwzględniając ich potrzeby, preferencje i demografię.

Wybór kanałów dystrybucji i promocji:

 • Wybierz odpowiednie kanały dystrybucji i promocji swoich produktów/usług (np. online, offline, reklama internetowa, social media).

Zaplanowanie działań marketingowych i sprzedażowych:

 • Stwórz plan działań marketingowych i sprzedażowych, uwzględniając cele, budżet i harmonogram.

6. Plan zatrudnienia:

Informacja o liczbie zatrudnionych:

 • Określ planowaną liczbę osób zatrudnionych w firmie.

Opis stanowisk pracy:

 • Dokładnie opisz stanowiska pracy, uwzględniając obowiązki, wymagania kwalifikacyjne i warunki pracy.

Pamiętaj, aby „Opis przedsięwzięcia” był rzetelny, wyczerpujący i zawierał wszystkie niezbędne informacje. Dokładny opis pozwoli Ci na lepsze przygotowanie do realizacji planu i zwiększy Twoje szanse na sukces.

III. Analiza finansowa

1. Prognoza kosztów i przychodów:

Szczegółowy kosztorys:

 • Stwórz szczegółowy kosztorys przewidywanych kosztów i przychodów.
 • Uwzględnij wszystkie rodzaje kosztów (np. koszty materiałów, koszty osobowe, koszty marketingowe).
 • Dokonaj realistycznej prognozy przychodów, opierając się na analizie rynku i konkurencji.

Kalkulacja ceny:

 • Dokonaj kalkulacji ceny produktu/usługi, uwzględniając koszty, marżę i ceny konkurencji.

2. Rachunek zysków i strat:

Prognoza dla 3 lat:

 • Stwórz prognozę rachunku zysków i strat dla pierwszych 3 lat działalności.
 • Dokonaj prognozy zysku netto i wskaźników rentowności.

3. Bilans:

Prognoza dla 3 lat:

 • Stwórz prognozowany bilans dla pierwszych 3 lat działalności.
 • Dokonaj prognozy struktury aktywów i pasywów.

4. Przepływ środków pieniężnych:

Prognoza dla 3 lat:

 • Stwórz prognozę przepływu środków pieniężnych dla pierwszych 3 lat działalności.
 • Dokonaj prognozy salda netto przepływów.

5. Punkt krytyczny:

Obliczenie:

 • Oblicz punkt krytyczny dla planowanej działalności.
 • Określ minimalną ilość produktu/usługi, która musi być sprzedana, aby pokryć wszystkie koszty.

Pamiętaj, aby „Analiza finansowa” była rzetelna i oparta na realnych danych. Dokładne prognozy i kalkulacje pozwolą Ci na ocenę opłacalności przedsięwzięcia i zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń.

Dodatkowe wskazówki:

 • Do analizy finansowej możesz wykorzystać dostępne narzędzia i szablony.
 • Warto skonsultować swoje prognozy z doradcą finansowym.

Przydatne narzędzia:

 • Kalkulator kosztów i cen: [usunięto nieprawidłowy URL]
 • Szablony biznesplanów: [usunięto nieprawidłowy URL]

Przydatne strony internetowe:

Pamiętaj, że rzetelnie przygotowany biznesplan z analizą finansową znacząco zwiększa Twoje szanse na otrzymanie dofinansowania z Urzędu Pracy.

IV. Dodatkowe informacje

1. Opis SWOT:

 • Dokonaj analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) dla swojego przedsięwzięcia.
 • Określ mocne i słabe strony swojej firmy, uwzględniając swoje kwalifikacje, doświadczenie, zasoby i konkurencję.
 • Zidentyfikuj szanse i zagrożenia na rynku, na którym planujesz działać.

2. Plan rozwoju firmy:

 • Stwórz plan rozwoju firmy na okres 3-5 lat.
 • Określ swoje cele strategiczne i etapy rozwoju firmy.
 • Zaplanuj działania marketingowe, inwestycyjne i kadrowe niezbędne do realizacji celów.

3. Ocena ryzyka:

 • Dokonaj oceny ryzyka związanego z prowadzeniem działalności.
 • Określ potencjalne ryzyka (np. ryzyko rynkowe, ryzyko finansowe, ryzyko operacyjne).
 • Zaplanuj działania mające na celu minimalizację ryzyka.

4. Załączniki:

 • Do biznesplanu dołącz załączniki, które potwierdzają Twoje kwalifikacje, doświadczenie i potencjał firmy.
 • Mogą to być np. opinie o produktach lub usługach, referencje, kosztorysy, umowy, itp.
Pamiętaj, że rzetelnie przygotowany biznesplan z dodatkowymi informacjami znacząco zwiększa Twoje szanse na otrzymanie dofinansowania z Urzędu Pracy.

Dodatkowe źródła informacji:

 • Strona internetowa Urzędu Pracy
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Powodzenia w pisaniu biznesplanu!Podobne artykuły ze strony:

Jak bardzo to było pomocne?

ściągnij gwiazdki z nieba by to ocenić

średnia 5 / 5. ilosc głosów: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.