Jak i gdzie umieszczać tablice informacyjne? –  Przegląd najlepszych praktyk BHP i przepisów prawnych.

Bezpieczeństwo i Higiena, Budownictwo, Technologiczne

5
(2)

Celem tego artykułu jest dostarczenie czytelnikom rzetelnych i aktualnych informacji na temat prawidłowego umieszczania tablic informacyjnych na terenach budowy, instrukcji BHP, oznaczenie wyjść ewakuacyjnych itd. Artykuł ten ma na celu zwiększenie świadomości na temat znaczenia tablic informacyjnych dla bezpieczeństwa i zgodności z przepisami prawnymi.

Dlaczego jest to ważne

Tablice informacyjne odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa na budowie, informując pracowników i odwiedzających o potencjalnych zagrożeniach, procedurach bezpieczeństwa i innych ważnych informacjach. Prawidłowe umieszczenie tych tablic jest niezbędne do zapewnienia, że są one widoczne i zrozumiałe dla wszystkich.

Przepisy prawne dotyczące tablic informacyjnych, instrukcji bhp i innych

Przegląd obowiązujących przepisów i norm

W Polsce, zgodnie z przepisami BHP, pracodawcy są zobowiązani do informowania pracowników o zagrożeniach zawodowych i środkach ochrony przed nimi. Tablice informacyjne muszą być umieszczone w miejscach dobrze widocznych i dostępnych dla pracowników. Powinny one zawierać informacje na temat procedur ewakuacji, środków pierwszej pomocy, a także danych kontaktowych odpowiednich służb ratunkowych.

Wymagania prawne dotyczące umieszczania tablic informacyjnych

Tablice informacyjne muszą być czytelne, zrozumiałe i trwałe. Powinny być wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, a ich treść powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami. Warto również zaznaczyć, że tablice informacyjne powinny być regularnie aktualizowane, aby odzwierciedlały bieżące informacje i wymogi.

Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących umieszczania tablic informacyjnych na budowie może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak kary finansowe, odpowiedzialność cywilna czy karną za ewentualne wypadki czy szkody. Ponadto, może to negatywnie wpłynąć na reputację firmy budowlanej, co w dłuższej perspektywie może mieć wpływ na jej pozycję na rynku.

Przykładowe wymogi prawne wynikające z ustaw i innych norm i przepisów

Wymóg używania tablicy informacyjnej według art. 45b Prawa Budowlanego

Zgodnie z art. 45b Prawa Budowlanego, tablica informacyjna na terenie budowy musi zawierać następujące informacje:

 1. Rodzaj robót budowlanych i adres prowadzenia tych robót.
 2. Datę i numer decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanego zgłoszenia.
 3. Organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę lub rozpatrujący zgłoszenie.
 4. Nazwę i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego.
 5. Imię i nazwisko lub nazwę i numer telefonu inwestora.
 6. Imię i nazwisko oraz numer telefonu kierownika budowy.

Tablica informacyjna powinna mieć kształt prostokąta, a napisy na niej powinny być wykonane w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 6 cm. Tablicę należy umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie. Tablica informacyjna powinna pozostać na miejscu do czasu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, niezgłoszenia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego lub zakończenia robót budowlanych.

Wymóg dotyczący instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy według § 41 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Zgodnie z § 41 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca jest zobowiązany do udostępnienia pracownikom aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy. Instrukcje te muszą dotyczyć:

 1. Stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników.
 2. Obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych.
 3. Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.
 4. Udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i mieszanin.

Oznakowanie wyjść ewakuacyjnych według wytycznych CNBOP

Zgodnie z wytycznymi CNBOP dotyczącymi stosowania znaków bezpieczeństwa, znaki ewakuacyjne odgrywają kluczową rolę w kierowaniu użytkowników budynku w odpowiednim kierunku drogi ewakuacyjnej, umożliwiając im niezakłóconą ewakuację do wyznaczonej strefy bezpiecznej, zazwyczaj zlokalizowanej na zewnątrz budynku w bezpiecznej odległości od strefy zagrożonej.

Znaki te muszą być jednoznaczne, rozmieszczone w sposób umożliwiający ich poprawne odczytanie oraz stosowane według obowiązujących wymagań. Warto zwrócić uwagę na odpowiedni dobór i rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych, aby uniknąć błędnej interpretacji kierunku ewakuacji, co może negatywnie wpłynąć na czas ewakuacji, zwłaszcza w obiektach o dużej liczbie użytkowników.

W przypadku długich dróg ewakuacyjnych, zaleca się umieszczanie kolejnych znaków w dostatecznie małym odstępie, aby były one dobrze widoczne dla osób ewakuujących się. Według normy ISO 16069:2017, dla znaków umieszczanych na wysokości od 1,2 m do 1,8 m, odstęp nie powinien być większy niż 10 m.

Warto również zwrócić uwagę na odpowiednie oznakowanie zmiany kierunku na drodze ewakuacyjnej, aby każda taka zmiana była odpowiednio oznakowana, co pomoże uniknąć zamieszania i błędów podczas ewakuacji.

Warto również zaznaczyć, że znaki bezpieczeństwa, w tym znaki ewakuacyjne, są wyrobami, które mogą być stosowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania.

Zastosowanie powyższych wytycznych pozwoli na skuteczną i bezpieczną ewakuację w razie potrzeby, minimalizując ryzyko błędów i opóźnień.

Dobre praktyki dotyczące tablic informacyjnych na budowie

1. Przykłady dobrych praktyk:

 • Zastosowanie odpowiedniego formatu i kolorystyki: Tablice powinny być duże, z czytelnym drukiem i kontrastującymi kolorami, aby przyciągnąć uwagę i ułatwić odczytanie.
 • Umieszczenie tablic w strategicznych lokalizacjach: Tablice informacyjne powinny być umieszczone w miejscach o dużym natężeniu ruchu pracowników i odwiedzających, takich jak wejścia, wyjścia czy miejsca przerw.
 • Zastosowanie języka obrazkowego i symboli: Użycie uniwersalnych symboli i obrazków może pomóc w szybkim przekazaniu informacji osobom, które mogą mieć trudności z rozumieniem tekstu.

2. Jak zapewnić, że tablice są zauważane i przeczytane:

 • Oświetlenie: Upewnij się, że tablice są odpowiednio oświetlone, aby były widoczne również w nocy lub w złych warunkach pogodowych.
 • Regularne aktualizacje: Aktualizuj informacje na tablicach, aby zawsze były one aktualne i istotne dla pracowników i odwiedzających.
 • Interaktywne elementy: Rozważ dodanie interaktywnych elementów, takich jak mapy czy schematy, które mogą pomóc w lepszym zrozumieniu informacji.
 • Jasność i zwięzłość komunikatu: Unikaj używania skomplikowanego języka lub terminologii branżowej. Informacje powinny być jasne, zwięzłe i łatwe do zrozumienia dla wszystkich.

3. Jak utrzymywać tablice w dobrym stanie:

 • Odporność na warunki atmosferyczne: Zainwestuj w tablice wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, takich jak deszcz, śnieg czy silne wiatry.
 • Regularne inspekcje i konserwacja: Przeprowadzaj regularne inspekcje tablic informacyjnych, aby upewnić się, że są one w dobrym stanie i czytelne. W razie potrzeby przeprowadź odpowiednie prace konserwacyjne.
 • Zabezpieczenie przed wandalizmem: Zabezpiecz tablice przed działaniami wandalizmu, stosując odpowiednie środki, takie jak trwałe materiały czy zabezpieczenia antywłamaniowe.

Stosując powyższe praktyki, można znacznie zwiększyć skuteczność tablic informacyjnych na budowie, zapewniając, że są one zauważane, czytane i utrzymane w dobrym stanie przez cały czas trwania projektu budowlanego.Podobne artykuły ze strony:

Jak bardzo to było pomocne?

ściągnij gwiazdki z nieba by to ocenić

średnia 5 / 5. ilosc głosów: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *