Polityka Prywatności – RODO

 

Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanej dalej RODO, informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Tomasz Urban, prowadzący działalność gospodarczą KREI Tomasz Urban, adres siedziby: ul. Powstańców 42/1, 31-422 Kraków, NIP: 9452017392, adres poczty: [email protected]

2) Cele przetwarzania, w zależności od strony/usługi oferowanej przez administratora

 

 • w celu realizacji zamówień/zleceń, w tym także rejestracji konta w sklepach i usługach internetowych;
 • w celu sprzedaży produktów ze sklepu internetowego;
 • w celu rozsyłania newslettera, informacji marketingowych, informacji handlowych drogą elektroniczną;
 • w celu rozsyłania i prowadzenia kursów online;
 • w celu przeprowadzenia konkursów;
 • w celu zawarcia i wykonywania umowy (kontraktu) na prowadzenie terapii, coachingu, konsultacji, na podstawie Pani/Pana zainteresowania własną terapią i usługami w tym zakresie;
 • w celu realizacji procesu superwizji, w którym jako psychoterapeuci, współpracujemy z superwizorami, aby poszerzyć umiejętności zawodowe i, co istotne, zapewnić Pani/Panu bezpieczeństwo przy toczącej się terapii;
 • w celu oferowania Pani/Panu innych usług z naszych stron, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;

UWAGA: Każdy cel przetwarzania danych jest osobną bazą danych, jeżeli wypiszesz się z jednej usługi np. z Newslettera, nie oznacza to wypisania się z portalu, czy też z listy klientów sklepu.

3) Kategorie Pani/Pana danych, których nie przetwarzamy
Oświadczamy, że nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych, które nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, a zwłaszcza informujemy, że nie będzie utrwalany Pani/Pana wizerunek, ani głos, a także, że nie stosujemy w obrębie zapisu/monitoringu wizyjnego.

4) Rodzaj przetwarzanych danych osobowych:

 • adres email, imię (nick) – w przypadku Newsletterów;
 • Imię Nazwisko, dane adresowe, kontaktowe i rozliczeniowe – w przypadku zamówień, usług, sklepów i konkursów;
 • dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego – w przypadku rejestracji na stronach internetowych;
 • w niektórych przypadkach, mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w sklepie lub w usłudze. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

5) Okres Archiwizacji danych osobowych:

a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy (np. usługi), dane będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń zgodnych z przepisami o przedawnieniu lub okres potrzebny w celach księgowych.

b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda, tak długo, aż zgoda ta nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia roszczeń wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

5) Odbiorcy Danych – Udostępnianie danych
Informuję, że istnieje możliwość, iż będziemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe, które przetwarzamy, do następujących kategorii podmiotów (dostawców usług, z których korzysta administrator w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności). Są to podmioty podlegające poleceniom administratora np. (hosting) co do celów i sposób przetwarzania albo samodzielne podmioty określające cel i sposoby przetwarzania (administratorzy):

 • firmy księgowej;
 • firmy kurierskiej;
 • firmy informatycznej;
 • agencji marketingowej;
 • firmy hostingowej-serwerowej (obsługa hostingu/strony/mailingu);
 • firmy dającej usługi analityczne/statystyczne;
 • itd.

 

6) Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

7) Pani/Pana prawa
Informuję, że przysługują Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych. Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, aby przetwarzać Pani/Pana dane, można zażądać, aby zostały usunięte
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Może Pan/Pani zażądać, aby ograniczyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Pani/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Informujemy, że podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Zaznaczamy, że jeżeli nie poda Pani/Pan danych podstawowych, identyfikujących Pani/Pana przy transakcji w sposób wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza od strony podatkowej, to w takim przypadku możemy odmówić zawarcia umowy.

8) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.